SKTARP PTA COMMITTEE MEMBERS 2018-2019

Advisor : Lutfi Bihar bin Abd. Latif (Headmaster)
The President of PTA : Mohamad Nor bin Shafie
The Vice President of PTA : Syed Fadzil bin Syed Embun
Honorary Secretary : Zambri bin Sabu
Honorary Treasurer : Ku Munirah binti Ku Hassan

Parent Committee Members

 1. Mohamad Yusop bin Awang Mehat
 2. Mohd. Anuar bin Mustapa
 3. Mohd Zuhaidi bin Hambali
 4. Nursyafawati binti Aznan
 5. Abdul Wahab bin Ramdzan
 6. Zainordin bin Abd. Lateh
 7. Noor Anisah binti Mohamad
 8. Wahida binti Wahid
 9. Azizan bin Hamid

Teachers Committee Members

 1. Rohe binti Medah
 2. Mashitoh binti Hashim
 3. Roshaizam binti Hashim
 4. Ahmad Nazri bin Md. Khair
 5. Mohd. Haris Fadzilah bin Hashim
 6. Aisyah binti Abd. Rahim (KAFA)

Auditor

 1. Ismail bin Mohamad Isa
 2. Adlefahsha bin Yahya