AJK PIBG SKTARP Sesi 2018-2019

Penasihat : Lutfi Bihar bin Abd. Latif (Guru Besar)
Yang DiPertua PIBG : Mohamad Nor bin Shafie
Naib Yang DiPertua PIBG : Syed Fadzil bin Syed Embun
Setiausaha Kehormat : Zambri bin Sabu
Bendahari Kehormat : Ku Munirah binti Ku Hassan

AJK Waris

 1. Mohamad Yusop bin Awang Mehat
 2. Mohd. Anuar bin Mustapa
 3. Mohd Zuhaidi bin Hambali
 4. Nursyafawati binti Aznan
 5. Abdul Wahab bin Ramdzan
 6. Zainordin bin Abd. Lateh
 7. Noor Anisah binti Mohamad
 8. Wahida binti Wahid
 9. Azizan bin Hamid

AJK Guru

 1. Rohe binti Medah
 2. Mashitoh binti Hashim
 3. Roshaizam binti Hashim
 4. Ahmad Nazri bin Md. Khair
 5. Mohd. Haris Fadzilah bin Hashim
 6. Aisyah binti Abd. Rahim (KAFA)

Pemeriksa Kira-Kira

 1. Ismail bin Mohamad Isa
 2. Adlefahsha bin Yahya